بهترین فاصله ی سنی برای ازدواج از نظر شما ؟
(5.909%) 13
یک سال
(15.45%) 34
دو سال
(20.45%) 45
سه سال
(13.18%) 29
چهار سال
(25.90%) 57
پنچ سال
(10%) 22
شش سال به بالا
(9.090%) 20
هم سن باشند

تعداد شرکت کنندگان : 220