بهترین فاصله ی سنی برای ازدواج از نظر شما ؟
(5.963%) 13
یک سال
(15.59%) 34
دو سال
(20.64%) 45
سه سال
(13.30%) 29
چهار سال
(26.14%) 57
پنچ سال
(9.174%) 20
شش سال به بالا
(9.174%) 20
هم سن باشند

تعداد شرکت کنندگان : 218